ADATVÉDELMI SZABÁLYZATAINK

GDPR

Tekintse meg Általános Szerződési Feltételeinket


Biztonsági Adattár

Adatvédelmi, és egyéb szabályzatok.

A biztonsági adattár használatához, egérrel navigáljon a keresett , majd a bal egérgomb megnyomásával, lenyílik a lenyíló menü és elolvasható a tartalom. Amennyiben szeretné letölteni az adatlapot, kérjük jelezze részünkre és egyeztetés után szívesen rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben engedély nélkül menti le és használja fel, akár maradványadatonként vagy részben átírva azt közzéteszi még magáncélú használat esetén is minden esetben jogi eljárást indítunk.

Együtt Veszprémért

Székhelye: 8200 Veszprém, Major u. 16.
Honlapja: www.egyuttveszpremert.hu
E-mail elérhetősége: egyuttveszpremert@gmail.com

Nyilvántartási szám: 19-02-0004111
Adószám: 19366614-1-19
Bankszámlaszám CIB BANK: 10700189-74555499-51100005

1. Bevezető
Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónk (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy rögzítsük az Együtt Veszprémért egyesület (a továbbiakban: Együtt Veszprémért vagy adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési szabályokat, melyeket magunkra nézve kötelezőnek ismerünk el, amely szerint az adatkezelési tevékenységünket kifejtjük. A Tájékoztató valamennyi olyan adat kezelésére vonatkozik, amely során Adatkezelő a személyes adatok felvételekor a Tájékoztatóra hivatkozik, beleértve az internetes hivatkozást is. A Tájékoztató aktuális verziója megtalálható az Adatkezelő alábbi weboldalán. A weboldal tartalmazza a Tájékoztató utolsó frissítésének dátumát.
Az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatóval biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: “GDPR”), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: “Infotv.”) meghatározott az érintettek „tájékoztatáshoz való jogának” megvalósulását.
Az Adatkezelő a https://egyuttveszpremeert.hu/ portál használója, a weboldal üzemeltetése és szolgáltatások nyújtása során keletkezett adatokat kezeli adatkezelőként.
Ezen Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő minden tevékenységére, amely során személyes adat kezelése megvalósul. Ennek megfelelően ez vonatkozik különösen a portálon történő adatgyűjtésre, adatkezelésre. A Tájékoztató annak visszavonásig hatályos. Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatban a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.
Az Együtt Veszprémért Egyesület, mint adatkezelő és adatfeldolgozó egyaránt számos technikai és szervezeti intézkedést tett a feldolgozandó személyes adatok védelmének biztosítása érdekében. Ennek ellenére különösen az interneten keresztül történő adattovábbítások alapvető biztonsági hibákkal rendelkezhetnek, így az abszolút védelem nem garantálható, de minden tőlünk elvárhatót megteszünk annak érdekében, hogy illetéktelenek tudomására az adatok ne kerüljenek, azokat jogellenes célra ne használhasák fel. Ennek érdekében igyekszünk a lehető legkevesebb személyes adatot kérni a weboldalunk, portálunk látogatóitól, a regisztrált t. személyektől.
2. Fogalmak meghatározása
Az adatvédelmi tájékoztatónk az általános európai adatvédelmi alaprendelet (GDPR) által használt fogalmakon alapszik. Adatvédelmi nyilatkozatunk a nyilvánosság, valamint az érintett természetes személyek és partnereink számára is egyszerűen olvashatóak és érthetőek. Ennek biztosítása érdekében szükségesnek érezzük a következőkben használt fogalmakat tisztázni:
1. Személyes adatok: A személyes adatok a GDPR szerint „minden olyan információt jelentenek, amelyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „érintett személy”) vonatkoznak”. Azonosíthatónak egy olyan természetes személyt tekintünk, aki közvetlenül vagy közvetett módon, elsősorban egy azonosítóhoz, pl. egy névhez, azonosítószámhoz, telephely adatokhoz, online-azonosítóhoz vagy egy, ill. több olyan különleges tulajdonsághoz való hozzárendeléssel, amelyek ezen természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását fejezik ki, azaz azonosítható.
2. Érintett személy: Érintett személy minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozással megbízott felelős dolgozza fel.
3. Feldolgozás: Feldolgozásnak számít minden automatikus eljárással, vagy anélkül végzett folyamat, vagy minden olyan személyes adattal kapcsolatos eljárás, ill. eljárások sorozata, mint pl. az adatgyűjtés, adatrögzítés, rendszerezés, elrendezés, adatmentés, állítás, módosítás, leolvasás, lekérdezés, alkalmazás, felfedés átadás, feldolgozás vagy más formában, beállítás, összekötés, korlátozás, adatok törlése vagy megsemmisítése.
4. A feldolgozás korlátozása: A feldolgozás korlátozása az elmentett személyes adatok kijelölése azért, hogy korlátozza a jövőbeli feldolgozást.
5. Pszeudonimizálás (álnevesítés): A pszeudonimizálás (álnevesítés) a személyes adatok olyan feldolgozását jelenti, amelynek során a személyes adatok már nem rendelhetők hozzá egy specifikusan érintett személyhez egyéb információk bevonása nélkül, amennyiben ezen információkat nem tárolják elkülönítve olyan technikai és szervezeti intézkedések segítségével, amelyeknek köszönhetően a személyes adatok nem rendelhetők hozzá egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.
6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely, amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok feldolgozásának céljairól és eszközeiről. Ha a feldolgozás céljait és eszközeit az Uniós Jog vagy a Tagállamok joga írja elő, akkor az adatkezelő, illetve az általa megnevezett bizonyos feltételek az Uniós Jog vagy a Tagállamok joga szerint tervezhetők meg.
7. Adatfeldolgozó: A megbízás feldolgozója egy olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely, amely az adatfelelős megbízásából személyes adatokat dolgoz fel.
8. Címzett : A fogadó fél egy olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely, aki a személyes adatokat megkapja, függetlenül attól, hogy ő egy harmadik fél-e vagy sem. Az Uniós Jog, vagy a Tagállamok törvényei szerinti, egy bizonyos vizsgálati megbízás keretén belül esetlegesen személyes adatokhoz hozzájutó hatóságok nem számítanak fogadó félnek.
9. Harmadik fél: A harmadik fél egy természetes, jogi személy, hatóság, intézmény vagy más az érintett személyen, az adatkezelőn, adatfeldolgozón, vagy általuk személyes adatok feldolgozására közvetlenül feljogosított személyeken kívül.
10. Hozzájárulás: A hozzájárulás az érintett személy által önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően félreérthetetlen módon leadott, az adott esetre vonatkozó minden olyan szándéknyilatkozat vagy egyéb egyértelmű megerősítő cselekvés formájában, amellyel az érintett személy nyilatkozza, hogy megértette azt, hogy egyetért az őt érintő személyes adatok feldolgozásával.
3. Az Adatkezelő neve, címe elérhetőségei:
Együtt Veszprémért
Székhelye: 8200 Veszprém, Major u. 16.
Honlapja: www.egyuttveszpremert.hu
E-mail elérhetősége: egyuttveszpremert@gmail.com
Adatvédelmi felelős: Koltai Norbert
Adatvédelmi felelős email címe: koltainorbert@gmail.com
4. Az adatkezelés jogalapja és a kezelt adatok forrása
A személyes adatok kezelése minden esetben az érintett személy önkéntes hozzájárulásán, mint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) 5. § (1) a) pontja szerint történik.
A kezelt adatok forrásai közvetlenül az érintettek. Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, az így megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az adatokat átadó felel.
5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések céljai, és az adatkezelések időtartama
Az érintett által megadott és egyesület által kezelt személyes adatok köre a különböző célokból eredően eltérő lehet. A Tájékoztatóban felsorolt személyes adatok kezelése kizárólag az érintett hozzájárulása alapján, valamint kizárólag meghatározott célhoz kötődően történik.
Az egyesület az általa kezelt személyes adatokat a következő célok érdekében és ideig használhatja fel:
• Tagfelvételi eljárás lebonyolítása: az eljárás megszervezése, a jelentkezések elbírálása, kockázatok mérlegelése, háttérellenőrzés végzése, az eljárás eredményének jelentkezővel való közlése és a jelentkezővel való kapcsolattartás. A tagfelvételi eljárás célja az Együtt Veszprémért Egyesület soraiba való felvétel, vagy annak elutasítása. Az Adatkezelő a jelentkező személyes adatait a tagfelvételi eljárásának lezárulásáig, illetve a tagság időtartama alatt kezeli.
• Önkéntesi felvételi eljárás lebonyolítása: az eljárás megszervezése, a jelentkezések elbírálása, kockázatok mérlegelése, háttérellenőrzés végzése, az eljárás eredményének az önkéntesi jelentkezővel való közlése és a jelentkezővel való kapcsolattartás. Az önkéntesi felvételi eljárás célja az Együtt Veszprémért Egyesület önkéntesei közé való felvétel, vagy annak elutasítása. Az Adatkezelő az önkéntes jelentkező személyes adatait az adott személy önkéntesi tagfelvételi eljárásának lezárulásáig, vagy az önkéntes jogviszony fennállása alatt, de legfeljebb 5 évig kezeli.
• Adatkezelő weboldalának üzemeltetése : ott leadott megrendelések feldolgozása, és a kapcsolódó kézbesítés megszervezése, a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezéseinek való megfeleléshez szükséges adatok kezelése. A személyes adatok kezelése a számviteli törvényben meghatározott ideig történik. A kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezelése az adásvétel lezárulását követő 5 évig történik.
• Webanalitikai célú adatkezelés: Adatkezelő online felületének az érintett személy általi használatának megismerésére, hogy jobb élményt kínálhasson, megismerhesse a látogatók felhasználói magatartását és ellenőrizze a felületek működését, illetve megakadályozza a visszaéléseket. Az adatok kezelése az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
• Hírlevelek küldése: Az adatok kezelése az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. Az érintettek kifejezetten, a megfelelő jelölőnégyzet kitöltésével önkéntesen hozzájárulhatnak ahhoz az Együtt Veszprémért Egyesület weboldalán, hogy az Adatkezelő politikai tartalmú hírlevelet küldjön részükre. Az Együtt Veszprémért hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le, illetve e-mail útján az egyuttveszpremert@gmail.com e-mail címre küldött kérelem útján lehetséges.
• Aktivista-toborzáshoz szükséges adatbázis építése: Az érintettek hozzájárulása alapján az Adatkezelő kapcsolattartásra vonatkozó adatokat gyűjt, tárol. Az adatok kezelése az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.
• Támogatók nyilvántartása: Az érintettek hozzájárulása alapján Adatkezelő kapcsolattartásra vonatkozó adatokat gyűjt, tárol. Az adatok kezelése érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
• Rendezvények megszervezése: Érintettek hozzájárulása alapján Adatkezelő kapcsolattartásra vonatkozó adatokat gyűjt, tárol. Az adatok kezelése érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
• Ajánlásgyűjtésre való feliratkozás, ügyfélkapcsolat: arra irányuló kérések rögzítése, hogy az adatkezelő aktivistái az érintettet (telefonos vagy emailben történő időpont egyeztetést követően) az érintett által megadott címen keressék fel az ajánlóív aláírása érdekében a helyi önkormányzati képviselők 2024. évi országgyűlési választásokat megelőző ajánlásgyűjtési időszakban. Az adatok kezelése érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
• Érintettek közvetlen megkeresése közösségi médián keresztül : Az Adatkezelő a Facebook Messengeren működő csatornáján az ehhez hozzájárulók részére üzeneteket küld, külön hozzájárulás alapján tárolja a regisztrált szimpatizánsok telefonszámát, és/vagy mobiltelefonszámát, és/vagy lakcímét, irányítószámát, valamint a regisztrált szimpatizánsok külön hozzájárulása alapján rögzített preferenciáit is tárolja, és ezek alapján személyre szabja a részükre küldött üzeneteket. A külön hozzájárulása alapján kezelt adatok felhasználásával online hirdetési kampányok során célzott üzeneteket juttat el részére. Az adatok kezelése érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
Adatkezelő által kezelt személyes adatok kategóriái:
• Kapcsolattartási adatok (név, email cím, telefonszám)
• Pénzügyi adatok (bankszámla szám, számlázási cím)
• Személyazonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, születési hely, idő, anyja neve)
• Webanalitikai adatok (IP cím, böngésző, böngészési adatok)
Minden olyan esetben, ha az Adatkezelő az eredeti adatkezelési céltól eltérő célra szeretné felhasználni az érintett személyes adatait, erről az érintettet előzetesen tájékoztatja, és ehhez az érintett kifejezett hozzájárulását előzetesen beszerzi, illetve lehetőséget biztosít arra, hogy az ilyen, eredeti céltól eltérő felhasználást megtiltsa.
6. Adatfeldolgozók
Adatkezelő a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozókat vesz igénybe adatkezelési műveleteinek elvégzésére.
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA):
Amennyiben érintett a Google által nyújtott „Google Űrlapok” elnevezésű szolgáltatás online felületén keresztül adja meg személyes adatait. A Google „Adatvédelmi Irányelvek” című dokumentuma a következő linken érhető el: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/; további információ pedig itt érhető el: www.google.com/intl/hu/contact/ .

Gravity Forms: Űrlapkitöltő
Rocketgenius, Inc.
1620 Centerville Turnpike, Suite 102
Virginia Beach VA 23464-6500
United States
Owner contact email: kevin@rocketgenius.com
Adatkezelési tájékoztató: https://www.gravityforms.com/privacy/

Mailpoet hírlevél szolgáltatás - adatkezelési tájékoztató: https://automattic.com/privacy/?utm_medium=automattic_referred&utm_source=mpcom_footer
Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/previous) - webanalitikai és kapcsolattartási szolgáltatások.
Zoom Inc. (55. Almaden Blvd. San Jose California, USA. adatkezelési tájékoztató: https://explore.zoom.us/en/privacy/) - kapcsolattartási szolgáltató
GitHub Inc. (88 Colin P Kell Jr. st. San Fransisco USA - adatkezelési tájékoztató: https://docs.github.com/en/github/site-policy/github-privacy-statement ) Fejlesztői felület belső IT fejlesztésekhez + Mailtrain hírlevél szolgáltatás.
Cloudflare Inc. (106 E. 6th Street Suite 350 Austin TX 78701 USA https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ ) - weboldal biztonságos üzemeltetéséhez felhőszolgáltató
Microsoft Inc. (One Microsoft Way, Redmond, WA, USA, https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy dpo: https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/gdpr-data-protection-officer
Szerver elérhetőségei
Nethely Kft.
Címe: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
E-mail címe: info@nethely.hu
Telefonszám: +36-1-445-2040
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-961790
Adószám: 23358005-2-43
7. Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?
Az érintett által megadott személyes adatokhoz az egyesület vonatkozó szabályai szerint erre kijelölt személyek férhetnek hozzá. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek azokat megismerhetik, rendszerezhetik, következtetéseket vonhatnak le azokból. A hozzáférést kapó személyekkel Adatkezelő titoktartási megállapodást köt minden esetben, és teljes körű tájékoztatást nyújt számukra az adatok biztonságos, jogszabályoknak megfelelő kezeléséről.
8. Adatbiztonsági intézkedések és adattovábbítás
Az Együtt Veszprémért egyesület mindent megtesz azért, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi azokat az ésszerű fizikai, technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok megfelelően védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Az Adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
9. Az adatok kezelésére vonatkozó általános szabályok
Nem adjuk el a begyűjtött adatokat, nem adjuk tovább harmadik fél részére, hacsak az utóbbi nem szükséges a szerződés teljesítéséhez. A tájékoztatásra jogosultsággal rendelkező hatóságok vagy állami intézmények számára történő átadás csak akkor történik meg, ha ezt törvény írja elő, vagy bírói döntés kötelez. Ilyen esetekben csak a minimálisan szükséges mennyiségű adatokat adjuk tovább, és a jogszabályok által előírt módon erről tájékoztatjuk az érintett személyt.
Az adatkezelés céljának megszűnése, illetve az illetékes hozzájárulásának visszavonása után (és az esetleges releváns adójogi megőrzési időtartamok után) maradéktalanul töröljük az érintett összes személyes adatát, amennyiben ezen időpontban nem rendelkezik máshogy adatainak kezeléséről egy egyértelmű jóváhagyás formájában.
Az adatgyűjtésre, adatmentésre és adatok használatára való hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja indoklás nélkül a fent megadott elérhetőségeinken.
Az adatok jogszerű kezelését minden megbízottunk aktív kommunikáció, az adatvédelmi titoktartásra vonatkozó kötelezettség és az adatvédelmi előírások betartásával valósítja meg.
Az adatvédelem, IT- és információbiztonság területén lévő összes technikai, szervezeti, fizikai, pl. logikai berendezések és intézkedések a sérülések, károk és a mentett adatokhoz való illetéktelen hozzáférés elleni védelemre szolgálnak.
Az adatokat Adatkezelő a GDPR-nak megfelelő szolgáltatók által biztosított, védett környezetben tárolja.
Az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő ideig (számlázási adatok - 2000. évi C. törvény a számvitelről, 2017. évi CL törvény az adózás rendjéről), valamint az érintett törlésére vonatkozó kérelméig, illetve hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk.
10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, ezek érvényesítése
A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog
Az érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:
• milyen személyes adatait,
• milyen jogalapon,
• milyen adatkezelési cél miatt,
• milyen forrásból,
• mennyi ideig kezeli,
• az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 (harminc) napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti. Adatkezelő az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.
Amennyiben az érintett ezen hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani. Amennyiben az érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az érintettet írásban tájékoztatni.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. Adatkezelő ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. Adatkezelő az érintettet erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.
Adatkezelő abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha
• a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja Adatkezelő rendelkezésére, vagy
• az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.
A törléshez való jog
Az érintett írásban kérheti Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. Az érintett a törlésre vonatkozó kérelmét írásban kell előterjeszteni és meg kell jelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.
A törlési kérelmet Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége az Adatkezelőnek, úgy az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 (harminc) napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.
A zároláshoz való jog
Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Adatkezelő korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet.
Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az érintett,
• ha az érintett vitatja Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),
• ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),
• ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.
Adatkezelő az érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
A jogorvoslathoz való jog
Az érintett jogosult az alábbiak szerint jogorvoslattal élni:
• Adatkezelővel történő vitarendezés: minden tiltakozását, kérelmét előterjesztheti nálunk az érintett, szóban vagy írásban, személyesen, elektronikus, vagy postai úton a fent meghatározott elérhetőségen.
• Panasztételhez való jog: ha Adatkezelővel nem sikerül rendezni a vitás ügyet, vagy úgy ítéli meg az érintett, hogy jogsérelem következett be (vagy ennek közvetlen veszélye fennáll) az adatokat illetően, az illetékes jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tenni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (30) 683-5969
Telefax: +36 (1) 3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu
• A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog): Érintett jogosult - a panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulni, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait. Az Adatkezelővel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

11. Az adatvédelmi tájékoztató módosításai

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy az adatvédelmi gyakorlatainkat és jelen szabályokat módosítsuk, hogy adott esetben az idevonatkozó törvényekhez, ill. előírásokhoz tudjuk igazítani őket, illetőleg, hogy jobban megfeleljenek az Érintettek igényeinek. Adatvédelmi gyakorlataink lehetséges módosításait itt hozzuk nyilvánosságra.

Szerver elérhetőségei
Nethely Kft.
Címe: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
E-mail címe: info@nethely.hu
Telefonszám: +36-1-445-2040
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-961790
Adószám: 23358005-2-43

Az Együtt Veszprémért egyesület online felületének működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva azok működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Az Együtt Veszprémért egyesület biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az érintett által megadott adatokon túl Adatkezelő az online felületein működő szoftver segítségével adatokat gyűjthet arról, hogy miként használja azokat.
Ha meglátogatják a honlapunkat, akkor előfordulhat, hogy sütik formájában információkat helyezünk el az érintett számítógépén. A sütik olyan kis fájlok, amelyeket egy webszerver küld a böngészőnek, és amelyek az érintett számítógépe merevlemezén tárolódnak. Közben az internetprotokoll-címen kívül a felhasználó semmilyen személyes adata nem kerül mentésre. Ezek az információk arra szolgálnak, hogy honlapunkon tett következő látogatáskor automatikusan újra felismerjük, és megkönnyítsük az eligazodást. A sütik például azt teszik lehetővé, hogy egy weboldalt az érintett érdeklődéséhez igazítsunk vagy, hogy elmentsük a jelszavát, hogy ne kelljen minden alkalommal újra beírni.

Weboldalunk minden egyes látogatás alkalmával technikai okokból automatikusan mentésre kerülnek azok információk a szerver naplófájljaiban, amelyeket a böngésző továbbít nekünk. Ezek a következők:
• a használt böngésző típusa/verziója
• a hozzáféréssel rendelkező rendszer által használt operációs rendszer
• az a weboldal, ahonnan egy hozzáféréssel rendelkező rendszer eljut a weboldalunkra, egy úgynevezett átirányító URL
• azon aloldalak, amelyeket egy a weboldalunkon lévő hozzáféréssel rendelkező rendszer vezérel
• a weboldalhoz való hozzáférés dátuma és ideje
• egy internet-protokoll-cím (IP-cím)
• a hozzáféréssel rendelkező rendszer internetszolgáltatója
• egyéb olyan hasonló adatok és információk, amelyek a veszély elhárítására szolgálnak, ha az informatikai rendszerünket megtámadják.
Ezek az adatok nem meghatározott személyekhez rendelhetők hozzá. Ezen információkra sokszor szükség van:
• weboldalunk tartalmainak megfelelő kiadásához,
• weboldalunk tartalmainak optimalizálásához,
• informatikai rendszereink folyamatos működőképességének és weboldalunk technikájának biztosításához, valamint
• a szükséges adatok a bűnüldöző szervek számára történő rendelkezésre bocsájtása érdekében kiber-támadás esetén.
Ezen összegyűjtött adatokat és információkat az Adatkezelő ezért egyrészt statisztikai célzattal, másrészt azért értékeli ki, hogy adatvédelmét és adatbiztonságát növelje azért, hogy az általunk feldolgozott személyes adatok számára optimális védelmet biztosítsunk. A szerver naplófájlok adatai az érintett személy által megadott személyes adatoktól elkülönítve kerülnek tárolásra.
Az érintettnek lehetősége van törölni saját eszközéről a cookie-kat, valamint általában beállíthatja saját böngészőjét az összes cookie elfogadására vagy elutasítására. Általában a böngészők „súgó”-ja eligazítást ad, hogy hogyan lehet a böngészőben a cookie-kra vonatkozó szabályokat beállítani. Bizonyos online funkciók működéséhez viszont szükségesek a cookie-k, ezért ezek letiltása befolyásolhatja az online felületek, vagy azok egyes részeinek használatát és a felhasználói élményt.
Az Együtt Veszprémért az online felületeken megjelenő cookie-k használatához történő kifejezett és aktív hozzájárulással az érintett hozzájárul az egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők és egyéb adatok az alábbiakban leírt módon történő tárolásához és gyűjtéséhez az eszközein. Az Adatkezelő az online felületei működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Cookiek és webanalitkai szolgáltatások:
• Google Analytics: Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043)
• Facebook Pixel: Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett a cookie banneren keresztül adott hozzájárulással kifejezetten hozzájárul és tudomásul veszi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. Adatkezelő nyilatkozik, hogy a Google-el az Európai Unió által előírt Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő adatfeldolgozási szerződést kötött. A Hotjar és a Facebook, Meta által kezelt cookie-k az Európai Unión belüli szervereiken kerül tárolásra.
A Google, a META ezeket az információkat az online felületek érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
Sütik Listája:
Discovered Cookies

Id Domain Duration
cookieyes-consent egyuttveszpremert.hu 1 év

Ezt a cookie-t a CookieYes használja. Megjegyzi a felhasználók hozzájárulási preferenciáit, így azokat tiszteletben tudják tartani, amikor a felhasználó a következőkben a weboldalra látogat. Nem gyűjt vagy tárol semmilyen személyes adatot a weboldal látogatóiról.

Analitika
Analitikai sütiket használnak annak megértésére, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a weboldallal. Ezek a cookie-k segítséget nyújtanak a látogatók számáról, a visszafordulási arányról, a forgalmi forrásról stb.
Discovered Cookies
Id Domain Duration
_ga .egyuttveszpremert.hu 1 év 1 hónap 4 nap

Leírás
A Google Analytics a cookie segítségével számítja ki a látogatói, munkameneti és kampányadatokat, valamint követi az oldal használatát az oldal analitikai jelentéséhez. A cookie névtelenül tárolja az adatokat, és egy véletlenszerűen generált szám társításával azonosítja az egyes felhasználókat.

Id Domain Duration
_gid .egyuttveszpremert.hu 1 nap

Leírás
A Google Analytics a cookie segítségével tárolja az adatokat arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, és közben egy analitikai jelentést is készít a weboldal teljesítményéről. A gyűjtött adatok tartalmazhatják névtelenül a látogatók számát, a forrásukat és a felkeresett oldalakat.

Id Domain Duration
_gat_gtag_UA_* .egyuttveszpremert.hu 1 perc

Leírás
Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID.

Id Domain Duration
_ga_* .egyuttveszpremert.hu 1 év 1 hónap 4 nap

Leírás
Google Analytics sets this cookie to store and count page views.

Id Domain Duration
CONSENT .youtube.com 2 év

Leírás

Ezt a cookie-t a YouTube beágyazott YouTube videók segítségével használja. Névtelen statisztikai adatokat rögzít.

Hirdetés
A hirdetési sütiket arra használják, hogy a látogatókat személyre szabott hirdetésekkel juttassák el a korábban meglátogatott oldalak alapján, és elemezzék a hirdetési kampány hatékonyságát.

Add Cookie
Discovered Cookies
Id Domain Duration
YSC .youtube.com munkamenet

Leírás
A YouTube a cookie segítségével követi nyomon a YouTube oldalakon beágyazott videók megtekintéseit.

Id Domain Duration
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 5 hónap 27 nap

Leírás
A YouTube a cookie segítségével méri a sávszélességet, és eldönti, hogy a felhasználó az új vagy a régi lejátszói felületet kapja.

Id Domain Duration
test_cookie .doubleclick.net 15 perc

Leírás
A doubleclick.net a cookie segítségével határozza meg, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a cookie-kat.

Id Domain Duration
yt-remote-device-id youtube.com Soha

Leírás
A YouTube a cookie segítségével tárolja a felhasználó videóbeállításait a beágyazott YouTube videókhoz.

Id Domain Duration
yt-remote-connected-devices youtube.com Soha

Leírás
A YouTube a cookie segítségével tárolja a felhasználó videóbeállításait a beágyazott YouTube videókhoz.

Id Domain Duration
yt.innertube::requests youtube.com Soha

Leírás
A YouTube használja ezt a cookie-t. Regisztrál egy egyedi azonosítót, amivel adatokat tárol arról, hogy milyen videókat nézett meg a felhasználó a YouTube-on.

Id Domain Duration
yt.innertube::nextId youtube.com Soha

Leírás
A YouTube használja ezt a cookie-t. Regisztrál egy egyedi azonosítót, amivel adatokat tárol arról, hogy milyen videókat nézett meg a felhasználó a YouTube-on.

Nincs kategorizálva
Egyéb kategorizálatlan sütik azok, amelyeket elemeznek, és amelyeket még nem soroltak be kategóriába.

Add Cookie
Discovered Cookies
Id Domain Duration
burst_uid egyuttveszpremert.hu 1 hónap

Leírás
Description is currently not available.

Id Domain Duration
__cflb api2.hcaptcha.com 30 perc

Leírás
This cookie is used by Cloudflare for load balancing.

Id Domain Duration
VISITOR_PRIVACY_METADATA .youtube.com 5 hónap 27 nap

Leírás
Description is currently not available.

Segítse Munkánkat

Amennyiben ötlete, elképzelés lenne, amivel jobbá tehetné adattárunkat, kérjük jelezze felénk.

Mindent megteszünk hogy megfelelő háttérinformációval tudjunk szolgálni.

Információ Frissítés

A hatályos jogszabájokat folyamatosan követve, azokkal összhangban frissítjük oldalunkat.

Elavult Adatlapok

Amennyiben az adott adatlap frissül, a régi adatlap arhíválásra kerül.

Ellenőrzött Adatok

Jogászaink folyamatosan figyelik, lekorálják és frissítik adalapjaink tartalmát.